Bön!

        

Gud, giv mig sinnesro
att acceptera
det jag inte kan förändra
Mod att förändra
det jag kan
och förstånd
att inse skillnaden 
* * * 
                                        

Bön står för att be om hjälp.
Något som människor tillämpat i alla tider över hela världen. 
Oavsett trostillhörighet eller icke- tro så är bönen något som är ett effektivt redskap mot vanmakt, sorg och förtvivlan. 
Genom att sätta ord på känslor och sin livssituation kan bönen kanalisera känslor som glädje, ilska, frustration, besvikelse och tacksamhet.                                       


För mig ger tron på Gud något jag behöver. 
Jag vet inte säkert men jag väljer att tro att det finns en mening med livet.  Modern, Jesus och den heliga Anden  ger mig tröst och lindring och inger mig med förtröstan.
Jag är inte ensam.

                                      

Gud är med mig när jag skrattar och gråter och bär mig när jag har det svårt.
Jag kan överlåta bekymmer och det jag inte klarar av i Guds händer.
Något av det starkaste redskapen är överlåtelse, försoning och förlåtelse.


                                            


Sinnesro- bönen är ett uttryck för det och kan vara till stor hjälp när livet står på kant.

Guds Välsignelse och Kärlek till er alla. 


nekorg att lägga fram sina egna böner att överlåta dem till och för att be om hjälp stöd och förtröstan!
Av Gud Allah ,Den Stora Modern, Universum eller den indelning som känns bekant och rätt för dig!
Själv kommer jag att lägga in bönerna som skrivs här under min morgon och eller kvällsandakt!             God, grant me serenity 
to accept 
that I can not change 
Courage to change 
what I can 
and understanding 
to know the difference 
* * * 
                                         

Prayer is to ask for help.
Something that people applied in all ages worldwide. 
Regardless of belief or non-faith, prayer is something that is an effective tool against despair, grief and despair. 
By putting words to feelings and their situation in life, prayer can channel the emotions such as joy, anger, frustration, disappointment and gratitude.                                            


For me faith in God, something I need. 
I'm not sure but I choose to believe that there is a purpose in life.Mother, Jesus and the Holy Spirit gives me comfort and relief, and inspires me with confidence.
I'm not alone.                                      


God is with me when I laugh and cry and carry me when I have a hard time.
I can leave the worries and I can not do in God's hands.
One of the most powerful tools is the transfer, reconciliation and forgiveness. 


                                            

Serenity-Prayer is an expression of it and can be of great help when life seems at odds.
God's Blessings and Love to you all. Prayer  to submit their own prayers to transfer them to and to ask for help support and trust!

By God, Allah, the Great Mother, the Universe or the subdivision that feels familiar and right for you!

Personally, I will move up the prayers that are written here during my morning and or 
evening devotional!  
* * *


Inga kommentarer: